adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
19
OCT
2018

Μεθοδολογία Υλοποίησης της Εκπαίδευσης

Posted By :
Comments : Off

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων κατάλληλα έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα προς επίλυση, ενώ δίδονται λύσεις που βασίζονται σε αληθινά ζητήματα που καλούνται να επιλύσουν όσα νομικά και φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.  Τα δεδομένα έχουν παραποιηθεί επαρκώς, προκειμένου να μην γίνονται εμφανή στοιχεία των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ένας DPO. Με τα προσεκτικά επιλεγμένα case studies το πρόγραμμα ενισχύει την συνδυαστική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 44 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 16 ώρες δια ζώσης συναντήσεις.  

Η διδασκαλία στο ασύγχρονο εξ αποστάσεως τμήμα του προγράμματος διεξάγεται μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα – σπόνδυλο, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως:

 • Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests,
 • Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου,
 • Το ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή e-book προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του.
 • Συμπληρωματικό υλικό – Παράλληλα Κείμενα – Διαδραστικό Υλικό

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Προαπαιτούμενα

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το σεμινάριο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Φοιτητές σε Σχετικό Αντικείμενο

 

Δομή και Τρόπος Παρουσίασης Μαθημάτων

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας που βρίσκεται στο διαδίκτυο αφορά στα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής:

 • Παραδείγματα
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο.

Η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να:

 • Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του,
 • Προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό,
 • Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες,
 • Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του,
 • Εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.
Σχετικά με τον αρθρογράφο