adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
07
JUL
2016

Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Posted By :
Comments : Off

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ,
35 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη Προγράμματος Δευτέρα 28/03/2016

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις αυτές οδηγούν σε ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων που διατηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις διατάξεις του Ν.4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι:

Α. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικους τουλάχιστον 150 ωρών ή /και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Δια βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.

Β. Όσοι δεν έχουν διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές και το πλαίσιο πιστοποίησης.

Γ. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο εισαγωγικό μητρώο και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτές – Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινές σε απογευματινές ώρες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:

α) Γραπτή εξεταστική δοκιμασία:

Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού − στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα.

Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεογραφημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

β) Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας. Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω των εισηγήσεων, των μαθημάτων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:
Διαδικασίες Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

  • Θεωρίες Μάθησης
  • Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μικροδιδασκαλιών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης συνεδρίες (διάρκειας 4 ωρών η κάθε μια), 15 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και 8 ώρες δια ζώσης συμμετοχής σε διαδραστικό εργαστήριο ανάπτυξης μικροδιδασκαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος – Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (με Α.Μ ΕΒ21721),Συγγραφέας του Επαγγελματικού Πεδίου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» το πρότυπο πάνω στο οποίο γίνονται οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).
Dr. Ιωάννης Γκιόσος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ έχοντας εποπτεύσει ως πρώτος επιβλέποντας καθηγητής σε περισσότερα των είκοσι μεταπτυχιακών διατριβών . Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζουν στο χώρο της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανάπτυξης μαθησιακού υλικού.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ. Για φοιτητές, ανέργους, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ με κόστος συμμετοχής 100 ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

Δευτέρα 28/03/2016 και ώρες 16:00 – 20:00 – 1η δια ζώση συνάντηση

Τρίτη 29/03/2016 με Πέμπτη 31/03/2016 μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης

Παρασκευή 01/04/2016 και ώρες 16:00 – 20:00 – 2η δια ζώση συνάντηση

Δευτέρα 04/04/2016 και ώρες 16:00 – 20:00 – 3η δια ζώση συνάντηση

Τρίτη 5/04/2016 με Πέμπτη 07/04/2016 μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης

Σάββατο 09/04/2016 και ώρες 12:00 – 16:00 – 4η δια ζώση συνάντηση Εργαστήριο μικροδιδασκαλίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα Αίτησης
και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr , αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (ΕΟΠΠΕΠ).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις
24 Μαρτίου 2016.
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 28/03/2016.

Ο αριθμός των ατόμων του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Το Τμήμα εκπαίδευσης λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των ασκήσεων δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο:Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Ευθύμιος Λέκκας

Για πληροφορίες:
Σοφία Κρουσανιωτάκη
Διοικητική Υποστήριξη ADET
E – Mail: adet@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689653

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Φόρμα Αίτησης

Σχετικά με τον αρθρογράφο