adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
15
MAY
2017

Μεθοδολογία Υλοποίησης της Εκπαίδευσης

Posted By :
Comments : Off

Χρονική Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες (ετήσιας επιμόρφωσης) και αντιστοιχεί σε 400 ώρες επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία της μεικτής μάθησης και περιλαμβάνει συνδυασμό δια ζώσης συναντήσεων,  ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει σπονδυλωτή διάρθρωση σε τέσσερα επιμέρους θεματικά αντικείμενα, και  περιλαμβάνει:

 • Τριάντα επτά (37) Διδακτικές Ενότητες με αντίστοιχα τεστ αυτοαξιολόγησης, που θα διατεθούν μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η μελέτη και παρακολούθηση των οποίων απαιτεί 370 ώρες
 • Τη σύνθεση μίας εργασίας τύπου essay πάνω σε θέματα διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών, έκτασης 3.000 λέξεων. Η εργασία απαιτεί περίπου 20 ώρες για τη σύνταξη και υποβολή της.
 • Δύο (2 )Συναντήσεις σύγχρονης τηλεκπαίδευσης , μία για κάθε σπόνδυλο και μια εφ όλης της ύλης που διαρκούν 4 ώρες
 • Μία δια ζώσης συνάντηση για την παρουσίαση των εργασιών διάρκειας 4 ωρών στην λήξη του προγράμματος. Η εν λόγω δια ζώσης συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω Live Streaming παρουσία όλων των εκπαιδευόμενων σε συγκεκριμένο χώρο που θα έχει επιλέξει το ΕΚΠΑ.

Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας και μελέτης” αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων.


Προαπαιτούμενα

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

Ø    Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Ø    Κατοχή προσωπικού e-mail

Ø    Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δομή και Τρόπος Παρουσίασης Μαθημάτων

Το περιεχόμενο του κάθε σπονδύλου που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά στα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής:

 • Παραδείγματα
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο.

Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να:

 • Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του,
 • Προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό,
 • Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες,
 • Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του,
 • Εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.

Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος και Αξιολόγηση Επίδοσης

Η διδασκαλία με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα -σπόνδυλο, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως:

 • Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests,
 • Το ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή e-book προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του.
 • Συμπληρωματικό υλικό – Παράλληλα Κείμενα – Διαδραστικό Υλικό σε μορφή βίντεο

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης. Επίσης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των εκπαιδευόμενων θα πρέπει να εκπονήσουμε μια εργασία τύπου essay, η οποία δίνει το 20% του συνολικού βαθμού. Το υπόλοιπο 80% λαμβάνεται από το μέσο όρο των βαθμών των επιμέρους τεστ των διδακτικών ενοτήτων.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι συντάκτες του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Οδηγός Σπουδών

Σχετικά με τον αρθρογράφο